เมนูหลัก
 

ITA
แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศ
 
การบริหารจัดการ
 
หัวข้อข่าว วันที่
-> ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 28-03-2023
-> ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ 21-12-2022
-> รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08-02-2024
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 04-03-2024
-> ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 08-02-2024
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2567 08-02-2024
-> ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนกุมภาพันธ์ 08-02-2024
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 02-02-2024
-> ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 29-01-2024
-> รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 26-01-2024
-> ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 26-01-2024
-> ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 18-01-2024
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2566 03-01-2024
-> ประกาศรายงานงบฐานะกากรเงิน และรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 02-01-2024
-> ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 29-11-2023
-> ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 23-11-2023
-> รายงาานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566 13-11-2023
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 07-11-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2566 03-11-2023
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 30-10-2023
-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรราและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30-10-2023
-> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 4 20-10-2023
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 19-10-2023
-> ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 19-10-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 03-10-2023
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-10-2023
-> ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 29-09-2023
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2) 31-08-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2566 07-09-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2566 04-08-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2566 07-07-2023
-> ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 30-09-2022
-> ทะเบียนราบชื่อคนพิการ ประจำปี 2565 30-09-2022
-> แผ่นพับเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ 20-10-2022
-> ประกาศ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตราป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหนาที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณธ 15-06-2022
-> การเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวก็สูงอายุ 05-10-2022
-> ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 27-06-2023
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 20-10-2022
-> โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่(หลักศูตรการจัดดอกไม้สด) 28-03-2022
-> กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่านางเหริญ(กลุ่มพริกแกง) 16-06-2023
-> กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันท์และพวงหรีดบ้านโคกนางเหริญ 12-07-2022
-> กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหริญ(กลุ่มข้าวแตน) 09-09-2022
-> ประกาศ เรื่องรานงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีต่อระบบการรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วดเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 11-10-2022
-> ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28-10-2022
-> ประกาศช่องทางการับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 28-10-2022
-> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14-10-2022
-> โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง 09-09-2022
-> ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 20-01-2022
-> ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 02-06-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2566 06-06-2023
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 06-06-2023
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2566 08-05-2023
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 21-04-2023
-> รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2566 10-04-2023
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 07-04-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 09-03-2023
-> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 01-03-2023
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 04-01-2023
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 05-01-2023
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565 04-01-2023
-> รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 14-12-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565 06-12-2022
-> ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 30-11-2022
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) 31-10-2022
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565 27-10-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 12-10-2022
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 12-10-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 11-10-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565 06-09-2022
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) 03-10-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 08-08-2022
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 08-07-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 07-07-2022
-> คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 27-06-2022
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 02-06-2022
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2022
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 05-05-2022
-> ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสร้มคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 15-03-2021
-> ประกาศการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06-05-2021
-> แต่งตั้งรองนายกรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 01-04-2022
-> คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 30-06-2021
-> ประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10-05-2021
-> ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมรัพย์ 26-02-2021
-> ประชาสัมพันธ์ มาตราการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 30-09-2021
-> ประชาสัมพันธ์ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตจและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร 30-09-2021
-> ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 30-09-2021
-> ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมนอกองค์กร ประจำปี 2564 30-09-2021
-> ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2564 30-09-2021
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 05-04-2022
-> รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี65 30-09-2021
-> รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปี65 18-01-2021
-> รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี64 20-01-2020
-> ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 30-09-2020
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 04-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการการรับสินบน 07-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 17-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 08-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 07-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ มาตรการเปยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 07-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่ 07-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA 06-04-2022
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2565 18-04-2022
-> รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2565 07-04-2022
-> รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 07-04-2022
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18-04-2022
-> ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง 07-04-2022
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 29-03-2022
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 29-03-2022
-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24-03-2022
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 22-03-2022
-> ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 15-03-2022
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 08-03-2022
-> ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 15-02-2022
-> ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 31-01-2022
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2022
-> ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565 01-12-2021
-> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 04-01-2022
-> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-01-2022
-> ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 04-01-2022
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2021
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 29-10-2021
-> รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564 20-10-2021
-> รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 20-10-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 05-10-2021
-> ประกาศ จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 12-10-2021
-> ประกาศ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 06-10-2021
-> ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกษมทรัพย์ 06-10-2021
-> ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 06-10-2021
-> ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30-09-2021
-> ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28-09-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564 03-09-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 02-09-2021
-> การมอบอำนาจตัดสินใจ 27-12-2019
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการดำนเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29-09-2020
-> ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 10-01-2020
-> ประกาศ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08-04-2020
-> คำสั่งมอบหมายงานสำนักงานปลัด 27-12-2019
-> ประกาศ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 07-04-2021
-> ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 08-04-2020
-> มอบหมายงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 01-02-2018
-> ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 07-04-2020
-> คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง 21-10-2019
-> คำสั่งมอบหมายหน้าที่กองคลัง 01-02-2018
-> ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 03-04-2020
-> ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 06-04-2020
-> ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 06-04-2020
-> ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 02-04-2020
-> ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 02-04-2020
-> รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย 16-07-2020
-> ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2019
-> แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน 09-04-2019
-> แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 27-12-2019
-> แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 27-12-2019
-> แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 27-12-2019
-> แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 27-12-2019
->  คู่มือการจัดการน้ำเสีย ในบ้านเรือน 08-01-2020
-> ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ 06-05-2021
-> สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (แต่ละเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06-05-2021
-> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06-05-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 04-08-2021
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 30-01-2021
-> ประกาศกำหนดปัจจัยและแนวทางที่ทำให้สถานที่ทำงานถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะอาด 30-10-2020
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฏิบัติงาน 20-08-2020
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต 20-04-2020
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA 20-04-2020
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 25-09-2020
-> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 30-11-2020
-> ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 05-10-2020
-> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 30-03-2021
-> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 30-03-2021
-> ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 15-06-2020
-> ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15-01-2020
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 06-01-2020
-> ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 29-05-2020
-> ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวงฯ 25-01-2021
-> ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 02-01-2020
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 08-07-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2564 08-07-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 01-07-2021
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564 04-06-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 31-05-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2564 06-05-2021
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 26-04-2021
-> ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 06-04-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 22-04-2021
-> รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564 05-04-2021
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 02-04-2021
-> ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 31-03-2021
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 24-03-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 24-03-2021
-> ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-03-2021
-> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 01-03-2021
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03-03-2021
-> ประกาศ อบต.เกษมทรัพย์ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 04-03-2021
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 01-03-2021
-> รายงานงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 03-02-2021
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 28-01-2021
-> รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 18-01-2021
-> ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 08-01-2021
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 07-01-2021
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน2563 07-12-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2020
-> ประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 30-12-2020
-> ประชาสัมพันธ์ สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30-12-2020
-> ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 30-12-2020
-> ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30-12-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2020
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 28-12-2020
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผุ้ดูแลเด็ก 23-12-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 23-12-2020
-> ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 1) 08-12-2020
-> ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 01-12-2020
-> ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01-12-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 25-11-2020
-> ประกาศรายงานงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 06-11-2020
-> ประกาศรายงานงบแสดงฐานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ปรจะจำปีงบประมาณ 2563 05-11-2020
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 30-10-2020
-> รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 30-10-2020
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 30-10-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 30-11-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 09-10-2020
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25-09-2020
-> ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 05-10-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 22-09-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 21-09-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 21-09-2020
-> แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) 21-08-2020
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) 24-08-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 31-08-2020
-> แบบประเมินความพึงพอใจการจ่ายเบี้ยยังชีพ 25-05-2020
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28-12-2018
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-12-2018
-> กิจกรรมรำบวงสรวงย่าโม ปี 2562 27-03-2019
-> โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 12-06-2019
-> บ้านเมตตาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้มีรายได้น้อย 20-08-2019
-> โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ 07-06-2019
-> โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดในงานพิธีจ่างๆ 25-07-2019
-> โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 04-04-2019
-> โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร 11-07-2019
-> โครงการเสริมครอบครังอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2562 31-07-2019
-> กิจกรรมอัญเชิญขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 16-08-2019
-> ประชุมกลุ่มสตรีตำบลเกษมทรัพย์ 21-06-2019
-> โครงการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ 21-08-2019
-> โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน 15-05-2019
-> โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ทำไข่เค็ม) บูรณาการร่วมกับงานพัฒนาชุมชน อำเภอปักธงชัย 17-06-2019
-> โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ทำน้ำพริก) 14-06-2019
-> โครงการอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 31-08-2019
-> โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 18-08-2019
-> ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 15-10-2018
-> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 01-10-2018
-> แผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่่วนตำบลเกษมทรัพย์ 09-02-2017
-> แผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่่วนตำบลเกษมทรัพย์ 19-08-2018
-> แผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่่วนตำบลเกษมทรัพย์ 08-01-2019
-> แผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่่วนตำบลเกษมทรัพย์ 08-01-2020
-> รายงานผลการปรับปรุงภารกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 30-12-2019
-> รายงานผลการปรับปรุงภารกิจประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 03-12-2019
-> ประกาศ เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10-10-2019
-> แผนที่เส้นทางทำบุญ 9 วัด 10-03-2019
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-07-2020
-> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 08-07-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 08-07-2020
-> ประชาสัมพันธ์ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 18-04-2017
-> ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01-10-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 08-07-2020
-> ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 29-06-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 26-06-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 11-06-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 04-06-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 15-05-2020
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 15-05-2020
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2562 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 08-05-2020
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 01-05-2020
-> ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสค์ 01-05-2020
-> ประกาศร่างTORจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 01-05-2020
-> รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 27-04-2020
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ปีงบประมาณ 2563) 27-04-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-04-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 08-04-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 05-03-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 04-02-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 06-01-2020
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 04-12-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 07-11-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 08-10-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 09-09-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 06-08-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 05-07-2019
-> ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 05-06-2019
-> ประกาศเรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-03-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 30-03-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 30-03-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 27-02-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2563 07-02-2020
-> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-12-2019
-> ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-12-2019
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 09-01-2020
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 13-01-2020
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 06-01-2020
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2019
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 31-10-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 19-11-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 19-11-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 29-10-2019
-> รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ปีงบประมาณ 2562 25-10-2019
-> รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 18-10-2019
-> งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 18-10-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 09-10-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 30-09-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30-09-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 03-10-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ 20-09-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 09-09-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 20-08-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 09-08-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 01-08-2019
-> ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ (Annual Report) 30-09-2019
-> ประชาสัมพันธ์"ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)" 30-06-2019
-> ประชาสัมพันธ์"แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)" 03-10-2017
-> ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 28-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31-10-2016
-> ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 30-12-2016
-> รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 1/2561 12-02-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 2/2561 04-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 10-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 21-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 15-08-2018
-> รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สมัยสามัญที่ 1/2561 01-11-2018
-> ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 30-09-2018
-> เส้นทางทำบุญไหว้พระ 9 วัด 30-09-2018
-> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 30-09-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 04-07-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 26-06-2019
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 14-05-2019
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 17-06-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 07-06-2019
-> ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราะคา 29-05-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 22-05-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-05-2019
-> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ 23-05-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 07-05-2019
-> รายงงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) 02-05-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2562 29-04-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปืดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23-04-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 22-04-2019
-> ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 10-04-2019
-> รายงานงบเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 19-04-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 04-04-2019
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบ 1/2562 10-01-2561
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำฯ ครั้งที่ 1/2562 10-01-2561
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 08-03-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 27-02-2019
-> ประกาศ เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 25-02-2019
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 11-02-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศุนย์พันาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2019
-> รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 09-01-2019
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 09-01-2019
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 28-12-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 19-12-2018
-> คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 12-12-2018
-> ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2561 28-09-2018
-> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2018
-> สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 26-10-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 01-11-2018
-> รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2561 29-10-2018
-> รายงานงบเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2561 26-10-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2018
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2018
-> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชน 02-04-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27-09-2018
-> ประกาศ เรื่องประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-09-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 10-08-2018
-> ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 10-01-2018
-> ประกาศ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน ตุลาคม 10-01-2018
-> ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 31-08-2018
-> ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 09-03-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 09-06-2018
-> ประชาสัมพันธ์ "ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ทางออนไลน์" 08-08-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกองอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25-06-2018
-> ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 07-02-2561
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน 13-07-2018
-> แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ 13-07-2018
-> ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 11-07-2018
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30-06-2018
-> ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25-06-2018
-> โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25-06-2018
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน 21-06-2018
-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 05-04-2017
-> แผนการจัดหาพัสดุแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 04-10-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2560 14-02-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 08-08-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 19-06-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 28-04-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 19-06-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 15-08-2017
-> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 29-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์หมอยา 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์หมอนวดสมุนไพร 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทอผ้าไหม 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทำดอกไม้ 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์กลุ่มจักรสาน 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์การทำไม้กวาด 05-09-2016
-> ประชาสัมพันธ์แนะนำกลุ่มอาชีพ 05-09-2016
-> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 20-10-2016
-> แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเกษมทรัพย์ 01-01-1970
-> ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 10-04-2561
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 30-12-2016
-> รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) 01-01-1970
-> แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 15-05-2017
-> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 14-07-2017
-> ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 10-12-2559
-> ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 01-01-1970
-> ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ2560-2562) 01-01-1970
-> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 22-05-2018
-> รายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 22-05-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทลอง เดือน เมษายน 2561 22-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2561 08-05-2018
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง 02-04-2018
-> LSEP 02-05-2018
-> ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างคว 11-04-2018
-> ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ 11-04-2018
-> รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เดือน มี.ค. 2561 10-04-2018
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 14-03-2018
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 12-02-2018
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560 15-06-2017
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมสัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 15-01-2018
-> รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อ 01-01-1970
-> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เรื่อง ผู้มี 17-01-2018
-> เชิญประชาชนร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 01-01-2018
-> คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างป 07-12-2017
-> ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาห 07-12-2017
-> ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2561 30-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 30-11-2017
-> ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 28-11-2017
-> ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกา 24-11-2017
-> ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาต 23-11-2017
-> ขอเชิญร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 02-09-2017
-> ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 30-10-2017
-> ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแห 07-11-2017
-> ประกาศแผนการดำเนินงาน 2561 02-11-2017
-> ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปีงบฯ2560 02-11-2017
-> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 20-10-2017
-> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 02-10-2017
-> หลักเกฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 02-10-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน /ร้ 01-09-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 03-05-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 01-03-2017
-> ประกาศ เรื่องแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ 02-02-2017
-> ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเง 05-10-2017
-> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2 03-10-2017
-> ประกาศ เรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ 01-01-1970
-> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2558 30-09-2016
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2016
-> จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ 30-12-2016
-> การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเ 30-12-2015
-> ประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 13-06-2017
-> ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย 06-06-2017
-> ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2 31-05-2017
-> การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส 25-04-2017
-> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 18-05-2015
-> คู่มือประชาชน 14-08-2015
-> ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21-07-2015
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
35 หมู่ที่1 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892-3 แฟ็กส์ 044-009892-3 E-Mail: kasemsubcity@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology